ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

on
Categories: Uncategorized
จดหมายเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เคทีอี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว